Veřejná zakázka: „Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1751
Systémové číslo: P24V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-009375
Datum zahájení: 28.02.2024
Nabídku podat do: 04.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení pro rekonstrukci veřejného osvětlení a výměna stožárů veřejného osvětlení ve městě Karviná v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Technické parametry
V rámci plnění veřejné zakázky budou provedeny dodávky a související stavební práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Karviná, spočívající v navržení světelně-technického řešení osvětlení dopravního prostoru dle podkladů pro světelné výpočty, dodržení limitů pro rušivé světlo, v dodání a správné a odborné montáži konstrukčních prvků veřejného osvětlení (ocelové stožáry VO žárově zinkované, s předepsaným typem a mechanickou pevností v technické dokumentaci a povrchovou antikorozní úpravou do výšky 350mm, ocelové výložníky – žárově zinkované, LED svítidla včetně nastavení požadované úrovně regulace).
Účelem rekonstrukce veřejného osvětlení je snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení a podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení související s poruchami a škodami stávajících svítidel při současném splnění světelně-technických parametrů v souladu s normami ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %) a ČSN EN 12 464-2 a podmínkami poskytovatele dotace. Z toho důvodu stanovil zadavatel soubor minimálních světelně-technických parametrů dodávaných LED svítidel veřejného osvětlení (viz Příloha ZD č.7- Technické parametry svítidel), kde jsou shrnuty požadavky směřující ke snížení energetické náročnosti, vedlejších provozních nákladů na provoz a údržbu a zajištění požadovaných kvalitativních parametrů veřejného osvětlení.
Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Národního plánu obnovy v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek čerpání dotačních prostředků je dodržení kalkulovaných energetických úspor, musí účastník ve své nabídce deklarovat a prokázat dosažení požadované úspory elektrické energie při současném dodržení normativních hodnot v souladu s ČSN EN 13 201 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %) a ČSN EN 12 464-2 a dalšími požadavky zadavatele. Výše požadované úspory elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky vyplní hodnotu Celkovou roční spotřebu elektrické energie řešené soustavy VO (odpovídá 4100 hod. provozu VO) vypočtenou dle celkového instalovaného příkonu jím navržených svítidel, přičemž maximální hodnota Celkové roční spotřeby elektrické energie řešené soustavy VO nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 40612 kWh.
Součástí předmětu plnění je také provedení světelně-technických výpočtů a předložení požadovaných dokumentů dle přesného zadání k doložení splnění požadovaných světelně-technických požadavků předkládaného technického řešení v nabídce účastníka. Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Účastník dále doloží všechny světelně technické výpočty v otevřeném formátu *.evo, světelně-technických parametrů navržených svítidel v datové podobě (tzv. eulumdat) a podrobné informace o nabízených svítidlech ve formě doložení potřebné dokumentace ke každému z nabízených typů svítidel pro ověření jejich elektrických a světelně-technických parametrů.Požadovaný rozsah dokumentace pro každý typ nabízeného svítidla je následující:
• technický list svítidla,
• technický list napájecího zdroje (pokud nejsou podrobné údaje uvedeny již v technickém listu svítidla),
• LM80 test report čipu osazeného v daném svítidle,
• Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC,
• Certifikát ENEC, ENEC+ nebo soubor certifikátů dle EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-1:2015, EN IEC 60598-2-1:2021 a EN 60598-2-3:2003
• Protokoly akreditované zkušebny o výsledcích testu ochrany proti vniknutí (IP)
• Protokoly akreditované zkušebny o výsledcích testu mechanické odolnosti (IK)
• Prohlášení výrobce svítidla o splnění parametrů v rozsahu Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace.

Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.


Tento projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 803 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby Karviná, a.s.
 • IČO: 65138082
 • Poštovní adresa:
  Bohumínská 1878/6
  73506 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637602

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky