Veřejná zakázka: „STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ – SUPERVISOR A SPRÁVCE STAVBY"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 567
Systémové číslo: P17V00000096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.11.2017
Nabídku podat do: 21.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ – SUPERVISOR A SPRÁVCE STAVBY"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je činnost správce stavby a supervize.

Popis činnosti:
1) Projektová fáze
2) Předrealizační fáze (přípravná)
3) Realizační fáze
4) Fáze po skončení výstavby

ad 1) Projektová fáze
• Dodavatel poskytne odborné poradenství budoucímu uživateli s cílem kontroly a koordinace technických požadavků na jednotlivé fáze projektu.
• Dodavatel poskytne odborné poradenství budoucímu uživateli s cílem kontroly a koordinace budoucích provozních požadavků na jednotlivé fáze projektu.
• Dodavatel poskytne odborné poradenství zadavateli s cílem koordinace a kontroly úplnosti a PD ve smyslu Zákona 134/2016 Sb.
• Dodavatel se bude účastnit koordinačních kontrolních dnů.
• Dodavatel vypracuje závěrečné odborné posouzení PD spočívající v kontrole existence souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění́ vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 6 vyhlášky, Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby a dále v posouzení Rozpočtu - tzn. vytipování případných rozporů projektové dokumentace s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jakékoliv požadavky nebo odkazy na obchodní názvy firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu včetně seznamu veškerých vytipovaných položek z předložené dokumentace

ad 2) Předrealizační fáze (přípravná)
• Dodavatel poskytne odborné poradenství zadavateli s cílem koordinace a kontroly úplnosti Zadávací dokumentace a koordinuje přípravu a průběh zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu Zákona 134/2016 Sb.
• Dodavatel spolupracuje a koordinuje činnost administrátora VŘ, poskytuje odborné poradenství v oblasti požadavků na technickou kvalifikaci uchazečů.
• Dodavatel spolupracuje s administrátorem VŘ, poskytuje odborné poradenství v oblasti mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu Zákona 134/2016 Sb.
• Dodavatel vypracuje odborné posouzení Reálné odbytové ceny za účelem eliminace nabídek obsahující MNNC ve smyslu Zákona 134/2016 Sb.

ad 3) Realizační fáze
• Na vyžádání spolupracovat se zadavatelem při hodnocení nabídek uchazečů o realizaci stavby a při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
• Seznámit se důkladně s nabídkou budoucího zhotovitele a všemi souvisejícími podklady, dokumenty, relevantními pro realizaci stavby, podmínkami územních rozhodnutí a územních souhlasů, stavebních a dalších navazujících povolení, veřejnoprávních smluv, Předpisy a Podmínkami v aktuálním znění.
• Organizovat jednání zadavatele a budoucího zhotovitele, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy před zahájením stavebních prací, pokud budou třeba.
• Ve spolupráci se vybraným zhotovitelem zajistit písemně informování dotčených orgánů statní správy, ostatních dotčených organizací, event. jiných dotčených subjektů o zahájení realizace stavby, o časovém harmonogramu stavby, konání kontrolních dnů předmětu smlouvy o dílo vč. kontaktů na jednotlivé kompetentní osoby spolupodílející se na realizaci stavby.
• Kontrola, zda jsou vydána stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (případně vodoprávní rozhodnutí) na celý předmět díla včetně uzavřených smluv.
• Schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo.
• Poskytovat na vyžádání zadavatele součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby.
• Protokolárně předávat staveniště a jejich části budoucímu zhotoviteli a pořizovat při tom fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého okolí.
• Protokolárně předávat zhotoviteli hlavní vytyčovací prvky týkající se jednotlivých stavenišť, pokud budou k dispozici a následně přezkoumávat a kontrolovat vytýčení nemovitostí, kterých se stavba týká.; účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a jeho kontrola.
• Sledovat dodržování vydaných stavebních povolení, územních rozhodnutí a územních souhlasů, veřejnoprávních smluv a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem, smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných v písemné podobě a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání; kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebního povolení, veřejnoprávních smluv nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace stavby.
• Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.
• Kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními smlouvy o dílo; zajistit, aby zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol. V případě nevyhovujícího výsledku zkoušky zajistit ze strany budoucího zhotovitele sjednání nápravy (odstranění příčin) a provedení nových zkoušek.
• Spolupracovat s projektantem – zhotovitelem „dokumentace pro provedení stavby“ a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části stavby – požadavek na výkon autorského dozoru bude SS vznášet vždy prostřednictvím zadavatele; spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
• Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita materiálu a prováděných prací, použitých výrobků a materiálu, technické parametry apod.); kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku; sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, kontrolování dodržování předepsaných technologických lhůt, požadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek.
• Kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, slib odškodnění apod., za které je zhotovitel odpovědný podle podmínek smlouvy o dílo.
• Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) na staveništi v intervalech dle smlouvy o dílo (ev. podle potřeby nepravidelné kontrolní dny), porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy, zajišťovat v rámci pravidelných kontrolních dnů přípravu pro prezentaci postupu stavby, která bude prováděna na kontrolních dnech svolávaných jednou za měsíc nebo podle potřeby s přizváním kontrolních orgánů, jejichž označení oznámí příkazci a umožnit zástupcům kontrolních orgánů věcnou, finanční a účetní kontrolu.
• Technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě.
• Pokud nebude později stanoveno pokynem zadavatele jinak, požaduje zadavatel, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti zhotovitele, zadavatele a SS, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc a prezentační KD jednou za 6 měsíců, z KD a pravidelných porad bude SS zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům.
• Zjišťovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané zhotovitelem dle smlouvy o dílo; kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi.
• Doporučovat změny v projektových dokumentacích a technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu realizace stavby, zejména doporučovat zadavateli možnosti snížení nákladů spojených s realizací stavby a žádat od zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat zadavateli opatření ke snížení rizik při realizaci stavby.
• Projednávat se zhotovitelem a dávat písemná doporučení zadavateli stran sazeb a cen týkajících se neplánovaných prací a položek, a to vynucených nebo vyžádaných; evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových listů.
• Kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem, nebudou-li předány zhotovitelem samostatně.
• Kontrolovat stavební deníky (který musí vést zhotovitel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu) zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku.
• Podporovat koordinaci činnosti mezi zadavatelem a zhotovitelem.
• Poskytovat zadavateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků zadavatelem ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů.
• Neprodleně podávat zadavateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska realizace stavby.
• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby, účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / konstrukcí / vrstev díla.
• Zastupování zadavatele v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem.
• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech.
• Zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu.
• Řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování.

ad 4) Fáze po skončení výstavby
SS zajistí přípravu přejímacího řízení a vypracování a odevzdání Závěrečné zprávy o činnosti pro příkazce a poskytnutím součinnosti v záruční době stavby:
a) organizovat proces předání díla (jeho částí) zhotovitelem příkazci v souladu se smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí prací dle smlouvy o dílo (Převzetí příkazcem), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti souvislosti s ukončením a předáním díla (jeho částí) příkazci v souladu se smlouvo o dílo včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků a kontroly dokladů, které zhotovitel při předání díla (jeho části) předává příkazci;
b) poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při zajišťování vydání potřebných kolaudačních souhlasů vč. účasti na kolaudačním řízení;
c) vypracovat Závěrečnou zprávu o stavbě, event. další doklady, v souladu s Podmínkami,
d) evidence dokumentace dokončené stavby nebo její části;
e) kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků;
f) spolupráce při vyhodnocení stavby;
g) spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díla a uplatňování práv z vadného plnění díla v záruční době stavby včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem.

SS bude jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovat zejména následující aktivity za účelem dosažení základního cíle smlouvy:
1) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat:
- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout,
a) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá SS zadavateli kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.
b) Zajištění všech povinností zadavatele plynoucích ze Zákona (mimo povinností zadavatele vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na staveništi v průběhu stavby, tj. zejména:
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi během postupu prací,
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
• oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
• dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
• spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
• sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
• kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
• spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,
• navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,
• sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
• provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
c) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
• seznámení s Plánem BOZP na staveništi,
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (sub)zhotovitelů,
• koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
d) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních).


Činnost SS při realizaci Stavby
Odpovědné osoby
Osobou přímo odpovědnou za kontrolu realizace stavby je zadavatel. Zadavatel jmenuje svého zástupce pro kontrolu realizace stavby (dále jen „Zástupce Zadavatele“), který zastupuje zadavatele a jedná jeho jménem ve všech fázích realizace stavby. Zástupce zadavatele kontroluje činnost příkazníka a vydává v případě potřeby výkonné příkazy pro SS, kterými může usměrňovat nebo měnit jeho činnost nebo průběh realizace stavby. SS musí tyto příkazy respektovat. Výkonné příkazy musí být datovány a číslovány v posloupnosti, ve které budou vydány a musí být SS předávány poštou, do datové schránky nebo proti podpisu.
SS je povinen bezodkladně písemně informovat zadavatele, pokud při poskytování sjednané činnosti zjistí skutečnosti, které by měly za následek porušení Podmínek nebo nikoliv řádné či včasné plnění povinností zhotovitelem.
Součinnost zadavatele
Kromě výchozích podkladů zadavatel poskytne SS pro plnění jeho povinností jednu kopii podkladů a dokladů potřebných k poskytování sjednané činnosti, a to tak, jak je bude mít k dispozici, zejména:
 Dokumentaci pro stavební povolení
 Stavební (vodoprávní) povolení, veřejnoprávní smlouvy
 smlouvu o dílo podepsanou se zhotovitelem včetně veškeré související dokumentace,
 Veškerou oficiální korespondenci mezi zadavatelem a zhotovitelem po uzavření smlouvy o dílo,
 zadávací dokumentací pro její včasné posouzení
SS je povinen zachovávat důvěrnost, týkající se skutečností získaných nebo zjištěných v průběhu plnění smlouvy, a nesdělovat je třetím stranám kromě případů, kde to vyžadují předpisy poskytovatele dotace, plnění povinností dle této smlouvy nebo plnění vůči kontrolním orgánům.
Doba plnění
SS zahájí poskytování sjednané činnosti do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebude-li pokynem zadavatelem určeno jinak.

Požadavky na SS
Po celou dobu trvání smlouvy musí mít SS k dispozici dostatek odborného personálu tak, aby byl schopen plnit požadavky spojené s realizací celé stavby a se splněním výše deklarovaného cíle smlouvy. Personál příkazníka se musí rovněž dokonale seznámit se všemi výchozími dokumenty pro realizaci stavby před zahájením plnění této smlouvy, zejména s projektovou dokumentací pro stavební povolení upřesněnou pro účely realizace stavby, se stavebními povoleními, veřejnoprávními smlouvami, s vyjádřeními účastníků stavebních řízení.
Vedoucí týmu SS nebo jeho zástupce bude v pravidelném spojení se zadavatelem a bude mu kdykoliv k dispozici. Kromě podávání pravidelných standardních zpráv a zpracování požadovaných dokumentů bude po uzavření smlouvy příkazníkem vypracován a předložen Zástupci příkazce k odsouhlasení program kontrolních dnů a pravidelných konzultačních zasedání personálu SS a zástupce zadavatele. Tato zasedání budou sloužit k řešení skutečností a problémů zjištěných v předchozích fázích provádění stavby, které by mohly mít vliv na provádění stavby nebo jeho okolí (konflikty s veřejnou dopravou, inženýrskými sítěmi apod.) nebo záležitosti spojené s pokračováním provádění stavebních prací.

Umístění kanceláře, vybavení poskytnuté třetí osobou
Zadavatel prostřednictvím zhotovitele zajistí v rámci smlouvy o dílo se zhotovitelem kancelář v rámci realizace stavby, a to včetně jejího technického provozu. Kancelář bude vybavena nezbytně nutným kancelářským nábytkem a bude zajištěno připojení na internet.

Vybavení zajišťované SS
Zajištění veškerého potřebného vybavení s výjimkou vybavení poskytovaného zhotovitelem v místě realizace stavby je věcí SS.

Zpráva
Nebude-li pokynem zadavatele stanoveno jinak, vyhotoví SS
Závěrečnou zprávu o stavbě (projektu)

Závěrečná zpráva o projektu
SS musí zpracovat závěrečnou zprávu (návrh) o projektu a předat ji zadavateli spolu se závěrečným vyúčtováním dle smlouvy do jednoho měsíce od obdržení výzvy zadavatele k předání návrhu dané zprávy.
V závěrečné zprávě bude stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem prezentována činnost SS, průběh realizace stavby a jakékoliv zkušenosti, které by měl zadavatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších problémů, které se objevily během plnění smlouvy. Zpráva bude rovněž obsahovat přinejmenším přehled o postupu realizace stavby a celkovou finanční situaci stavby po jeho dokončení. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného díla tam, kde to bude relevantní.

Předávání a schvalování zprávy a posouzení:
Všechny zprávy budou předávány příkazci na následující adresu:
zadavatelem určený zaměstnanec (bude specifikováno ve smlouvě)
Adresa: Karola Śliwky 618, 733 24 Karviná-Fryštát

Předmětem výběrového řízení budou tyto pozice u Správce stavby:
• Hlavní Supervizor stavby
• Technický dozor stavby – zástupce SS
• Dozorce stavby
• Asistent – rozpočtář
• Koordinátor BOZP

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: STaRS Karviná, s.r.o.
 • IČO: 25857444
 • Poštovní adresa:
  Karola Śliwky 783/2a
  73301 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636403

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karola Śliwky 783/2a
73301 Karviná

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky