Veřejná zakázka: Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1313
Systémové číslo: P22V00000084
Datum zahájení: 19.08.2022
Nabídku podat do: 05.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v Karviné
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepce hospodaření se srážkovými vodami v Karviné.
Koncepce rozvine základní požadavky na hospodaření se srážkovou vodou dané adaptační strategií a upřesní potřebná opatření, respektive postup nutný k jejich realizaci.
Horizont, pro který je koncepce zpracovávána je dlouhodobý. Koncepce bude zpracovávána pro výhled roku 2040.
Práce na Koncepci zeleně budou členěné na následující části:
1. Analytická část
2. Návrhová část
Zpracování analytické části budou rozpracovány následující informace:
a) Shrnutí východisek strategických dokumentů města a dalších podkladů o řešeném území
b) Hydrologické posouzení území města pro určení možností zasakování srážkových vod, případně realizaci dalších opatření
c) Posouzení bilance potřeby vod pro účely údržby městské zeleně
d) Posouzení stávajícího způsobu odvodnění zastavěného území a jeho kvantifikace
e) Posouzení odtokových poměrů pro kanalizaci
f) Posouzení potenciálu retence vody v extravilánu města
g) Identifikace dalšího potenciálu využití srážkových vod
h) Identifikace prostor pro povrchové zachytávání vod (otevřené vodní plochy)
i) Posouzení situace v konkrétních lokalitách
Zpracování návrhové části spočívá ve vypracování:
a) Vize města v oblasti hospodaření se srážkovými vodami
b) Návrhu cílů města v oblasti hospodaření se srážkovými vodami
c) Doporučení pro konkrétní lokality
Spolupráce se zadavatelem bude probíhat prostřednictvím kontrolních dní, setkání pracovní skupiny a formou připomínek.
Kontrolní dny se uskuteční online s frekvencí 1x za měsíc. Předpokládaný časový rozsah kontrolního dne do 30 minut. Předmětem kontrolního dne je představení postupu prací zpracovatelem, výměna informací a plánování součinnosti při plnění zakázky.
Setkání pracovní skupiny je naplánováno 5 a to k příležitostem:
1. Zahájení projektu (kick-off) – představení členů pracovní skupiny a sdělení očekávání jednotlivých členů od Koncepce hospodaření se srážkovými vodami v Karviné
2. Představení konceptu Analytické části zpracovatelem
3. Vypořádání připomínek k Analytické části zpracovatelem
4. Představení konceptu Návrhové části zpracovatelem
5. Vypořádání připomínek k Návrhové části zpracovatelem
Jednání pracovní skupiny proběhnou osobně v sídle zadavatele.
Připomínky a podněty k zapracování poskytne zadavatel po předání analytické a návrhové části díla dle uvedeného harmonogramu. V případě, že nebudou zapracovány, může být sdělení požadavků na dopracování díla opakováno.
Předpokládanými členy pracovní skupiny jsou členové Magistrátu města Karviná, členové poradních orgánů města a zástupci odborné veřejnosti (povodí, VAK a další).
Nad rámec plánované součinnosti může zadavatel či zpracovatel vyvolat jednání k diskuzi, či odsouhlasení dílčích částí díla (např. vize, posouzení, či návrhu opatření v konkrétních lokalitách).
PROCES SEA
V případě pochybností o výkladu ZPV (zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a jeho použití na konkrétní případy doporučujeme využívat institut předběžného projednání podle § 15 ZPV a obrátit se na příslušný úřad (KÚ, příp. MŽP) a otázku aplikace ZPV v dané věci vyřešit před prováděním jednotlivých úkonů dle ZPV (zahájení procesu SEA). Zpracovatel zajistí ve spolupráci se zadavatelem předběžné projednání SEA s krajským úřadem, jehož výsledkem bude vyjádření příslušného orgánu, jestli je zapotřebí kompletní posouzení SEA. V případě, že příslušný orgán bude vyžadovat vypracování SEA, zajistí kompletní posouzení zpracovatel ve spolupráci se zadavatelem.
REFERENČNÍ METODICKÉ DOKUMENTY
1. Vsakování srážkových vod – metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj - https://www.mmr.cz/getattachment/e16069fa-3bf8-4a1d-82af-28a17df865c5/Metodika-vsakovani_srpe
2. Hospodaření s dešťovou vodou v ČR - https://www.smart-jmk.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hospoda%C5%99en%C3%AD-s-de%C5%A1%C5%A5ovou-vodou_2016.pdf
3. Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy - https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/paticka/Standardy-hospodareni-se-srazkovymi-vodami-na-uzemi-hlavniho-mesta-Prahy.pdf
4. Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury - https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/23_/23422/hdv_cesta_k_mzi.cs.pdf
Více v podrobnostech příloh tohoto dokumentu.


Předmět plnění je součástí projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, LIFE20 IPC/CZ/000004 – LIFE-IP COALA“.
Projekt LIFE COALA je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE.
Projekt IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, akronym LIFE IP COALA, číslo projektu LIFE20 IPC/CZ/000004, je spolufinancován z evropského programu LIFE, sub programme Climate action.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky