Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem včetně stavební úpravy sjezdů, stavební úpravu chodníků a umístění odlučovačů ropných látek.
Úprava ulice Svatopluka Čecha je navržena dle původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace řešila komplexní úpravu celého prostoru ulice, včetně zatrubnění stávající vodoteče, výstavby chodníků a veřejného osvětlení. Převážná část těchto úprav je již zrealizována a pro celé dokončení je nutné ještě realizovat stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem. S ohledem na to, že výstavba byla z finančních důvodů na několik let přerušena je navržena i částečná oprava již realizované výstavby dle původní projektové dokumentace.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje, v českém jazyce.
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz
Kontakt: Případné dotazy k veřejné zakázce budou zasílány prioritně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
https://ezak.karvina.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.08.2019 08:00
Datum zahájení: 27.06.2019 00:00